Kỳ hạn

Giá mở cửa

Giá cao

Giá thấp

Giá mới nhất

Giá ngày hôm trước

USD/1000 board feet

Sep'17

393,50

394,00

386,10

391,80

399,50

Nov'17

380,90

382,80

378,10

378,10

388,10

Jan'18

390,50

390,50

387,00

387,00

397,00

Mar'18

-

-

-

388,10

390,00

May'18

-

-

-

386,90

386,90

Jul'18

-

-

-

344,50

385,90

Sep'18

-

-

-

-

382,30

Nguồn: Tradingcharts.com