Kỳ hạn

Giá mở cửa

Giá cao

Giá thấp

Giá mới nhất

Giá ngày hôm trước

USD/1000 board feet

Nov'17

411,80

419,20

411,80

419,20

409,20

Jan'18

399,70

407,50

399,70

407,50

398,40

Mar'18

393,50

397,00

393,00

397,00

389,20

May'18

384,00

385,30

383,00

385,10

382,20

Jul'18

-

-

-

385,00

382,90

Sep'18

-

-

-

385,00

382,90

Nov'18

-

-

-

-

381,10

Nguồn: Tradingcharts.com