Kỳ hạn

Giá mở cửa

Giá cao

Giá thấp

Giá mới nhất

Giá ngày hôm trước

USD/1000 board feet

Jan'17

309,90

310,00

303,50

303,50

310,60

Mar'17

329,00

329,50

325,70

326,20

328,80

May'17

336,10

338,00

334,00

335,00

337,00

Jul'17

-

343,40

343,40

344,30

341,40

Sep'17

-

-

-

362,90

348,10

Nov'17

-

348,00

348,00

348,00

349,70

Jan'18

-

-

-

362,00

363,70

Nguồn: Tradingcharts.com