Kỳ hạn

Giá mở cửa

Giá cao

Giá thấp

Giá mới nhất

Giá ngày hôm trước

USD/1000 board feet

Jan'18

425,70

427,40

422,50

423,50

429,90

Mar'18

417,50

418,60

415,70

416,50

421,40

May'18

-

412,30

407,90

410,00

410,00

Jul'18

393,40

393,40

393,20

393,20

394,90

Sep'18

-

-

-

381,70

378,60

Nov'18

-

-

-

376,90

372,10

Jan'19

-

-

-

-

367,60

Nguồn: Tradingcharts.com