Kỳ hạn

Giá mở cửa

Giá cao

Giá thấp

Giá mới nhất

Giá ngày hôm trước

USD/1000 board feet

Mar'17

377,00

377,80

367,20

369,00

375,40

May'17

378,40

379,10

371,00

372,60

378,40

Jul'17

375,20

378,20

375,20

378,20

382,40

Sep'17

378,10

378,80

375,00

375,00

379,00

Nov'17

-

378,90

375,00

378,90

376,90

Jan'18

-

-

-

362,00

390,00

Mar'18

-

-

-

-

404,00

Nguồn: Tradingcharts.com