Kỳ hạn

Giá mở cửa

Giá cao

Giá thấp

Giá mới nhất

Giá ngày hôm trước

USD/1000 board feet

Sep'17

394,30

397,30

389,80

394,00

391,80

Nov'17

375,40

379,30

372,10

377,00

378,10

Jan'18

384,50

387,70

384,00

386,70

387,00

Mar'18

380,80

380,80

380,80

380,80

385,00

May'18

-

-

-

386,90

385,00

Jul'18

-

-

-

344,50

384,00

Sep'18

-

-

-

-

380,40

Nguồn: Tradingcharts.com