Kỳ hạn

Giá mở cửa

Giá cao

Giá thấp

Giá mới nhất

Giá ngày hôm trước

USD/1000 board feet

Nov'16

305,70

306,60

303,30

303,50

302,10

Jan'17

320,40

322,70

318,70

320,00

316,70

Mar'17

330,40

330,40

326,60

326,60

322,90

May'17

-

327,00

327,00

327,00

327,00

Jul'17

-

326,00

326,00

326,00

330,50

Sep'17

-

335,00

335,00

335,00

337,50

Nov'17

-

-

-

380,70

351,50

Nguồn: Tradingcharts.com