Kỳ hạn

Giá mở cửa

Giá cao

Giá thấp

Giá mới nhất

Giá ngày hôm trước

USD/1000 board feet

Mar'17

367,90

369,00

363,10

366,40

370,50

May'17

370,90

371,10

365,90

369,80

373,10

Jul'17

371,50

374,40

369,20

374,40

377,00

Sep'17

-

-

-

375,00

374,90

Nov'17

-

-

-

378,90

374,10

Jan'18

-

-

-

362,00

389,00

Mar'18

-

-

-

-

403,00

Nguồn: Tradingcharts.com