Kỳ hạn

Giá mở cửa

Giá cao

Giá thấp

Giá mới nhất

Giá ngày hôm trước

USD/1000 board feet

May'17

393,20

399,60

383,50

385,30

393,50

Jul'17

397,10

402,80

387,00

390,80

396,00

Sep'17

396,80

396,80

387,90

388,80

395,40

Nov'17

390,20

390,20

383,20

384,50

390,90

Jan'18

-

400,40

390,00

390,00

392,50

Mar'18

-

-

-

391,00

400,00

May'18

-

-

-

-

404,60

Nguồn: Tradingcharts.com