Kỳ hạn

Giá mở cửa

Giá cao

Giá thấp

Giá mới nhất

Giá ngày hôm trước

USD/1000 board feet

Jul'17

370,20

372,60

367,50

368,30

370,20

Sep'17

359,80

361,90

357,50

357,60

360,40

Nov'17

348,10

351,80

347,90

348,10

349,20

Jan'18

-

353,70

353,70

353,70

353,70

Mar'18

-

-

-

343,00

357,80

May'18

-

-

-

348,10

356,70

Jul'18

-

-

-

344,50

353,10

Nguồn: Tradingcharts.com