Kỳ hạn

Giá mở cửa

Giá cao

Giá thấp

Giá mới nhất

Giá ngày hôm trước

USD/1000 board feet

Jul'16

317,20

318,70

315,00

317,90

316,60

Sep'16

325,00

328,70

323,20

327,10

324,50

Nov'16

330,30

331,30

327,00

330,30

328,40

Jan'17

-

331,90

330,00

330,50

330,00

Mar'17

-

-

-

331,40

333,00

May'17

-

-

-

331,90

333,60

Jul'17

-

-

-

348,90

349,60

Nguồn: Tradingcharts.com