Kỳ hạn

Giá mở cửa

Giá cao

Giá thấp

Giá mới nhất

Giá ngày hôm trước

USD/1000 board feet

Sep'17

363,10

366,00

360,40

365,40

365,50

Nov'17

350,20

352,90

347,50

352,00

352,40

Jan'18

355,90

355,90

352,10

353,80

359,70

Mar'18

-

-

-

374,70

364,30

May'18

-

-

-

370,00

364,20

Jul'18

-

-

-

344,50

355,20

Sep'18

-

-

-

-

351,60

Nguồn: Tradingcharts.com