Kỳ hạn

Giá mở cửa

Giá cao

Giá thấp

Giá mới nhất

Giá ngày hôm trước

USD/1000 board feet

Sep'17

397,80

399,00

395,60

399,00

395,00

Nov'17

379,50

381,20

378,10

379,30

376,10

Jan'18

388,90

389,30

386,50

387,50

385,90

Mar'18

384,00

384,00

384,00

384,00

380,80

May'18

-

-

-

386,90

384,70

Jul'18

-

-

-

344,50

383,70

Sep'18

-

-

-

-

380,10

Nguồn: Tradingcharts.com