Kỳ hạn

Giá mở cửa

Giá cao

Giá thấp

Giá mới nhất

Giá ngày hôm trước

USD/1000 board feet

Jan'18

427,90

431,10

425,20

430,30

421,10

Mar'18

421,20

424,50

418,40

420,90

414,50

May'18

407,60

413,00

407,60

412,00

404,20

Jul'18

396,30

399,90

396,30

399,90

389,90

Sep'18

-

377,90

377,40

377,90

377,40

Nov'18

-

370,90

370,90

370,90

370,90

Jan'19

-

-

-

-

366,40

Nguồn: Tradingcharts.com