Kỳ hạn

Giá mở cửa

Giá cao

Giá thấp

Giá mới nhất

Giá ngày hôm trước

USD/1000 board feet

Mar'17

365,00

369,80

364,00

366,70

365,40

May'17

367,50

374,90

367,40

370,20

368,90

Jul'17

374,40

376,70

374,20

374,30

373,50

Sep'17

371,90

373,90

371,90

373,50

372,00

Nov'17

-

-

-

378,90

371,10

Jan'18

-

-

-

362,00

386,00

Mar'18

-

-

-

-

400,00

Nguồn: Tradingcharts.com