Kỳ hạn

Giá mở cửa

Giá cao

Giá thấp

Giá mới nhất

Giá ngày hôm trước

USD/1000 board feet

Mar'17

347,00

351,00

344,00

348,80

345,00

May'17

360,00

363,60

357,10

359,30

359,70

Jul'17

371,80

371,80

368,10

370,00

371,00

Sep'17

-

370,00

370,00

374,90

371,90

Nov'17

-

-

-

379,00

375,10

Jan'18

-

-

-

390,00

386,00

Mar'18

-

-

-

-

390,60

Nguồn: Tradingcharts.com