Kỳ hạn

Giá mở cửa

Giá cao

Giá thấp

Giá mới nhất

Giá ngày hôm trước

USD/1000 board feet

Jul'16

319,10

323,90

318,90

321,00

317,90

Sep'16

328,50

334,00

328,30

333,00

327,10

Nov'16

332,00

337,50

332,00

337,50

330,30

Jan'17

-

331,90

330,00

330,50

330,50

Mar'17

-

-

-

331,40

333,50

May'17

-

-

-

331,90

334,10

Jul'17

-

-

-

348,90

350,10

Nguồn: Tradingcharts.com