Kỳ hạn

Giá mở cửa

Giá cao

Giá thấp

Giá mới nhất

Giá ngày hôm trước

USD/1000 board feet

Sep'16

321,80

325,00

321,20

324,10

322,60

Nov'16

330,50

333,60

329,50

332,90

331,50

Jan'17

334,00

334,00

334,00

334,00

335,10

Mar'17

-

343,40

343,40

345,00

345,00

May'17

-

-

-

341,00

345,70

Jul'17

-

359,10

359,10

359,10

353,40

Sep'17

-

367,80

367,80

367,80

369,40

Nguồn: Tradingcharts.com