Kỳ hạn

Giá mở cửa

Giá cao

Giá thấp

Giá mới nhất

Giá ngày hôm trước

USD/1000 board feet

Sep'17

365,50

372,70

365,50

372,00

365,40

Nov'17

352,00

358,80

352,00

357,80

352,50

Jan'18

360,20

361,90

360,20

361,90

356,80

Mar'18

-

-

-

374,70

361,40

May'18

-

-

-

370,00

361,30

Jul'18

-

-

-

344,50

352,30

Sep'18

-

-

-

-

348,70

Nguồn: Tradingcharts.com