Kỳ hạn

Giá mở cửa

Giá cao

Giá thấp

Giá mới nhất

Giá ngày hôm trước

USD/1000 board feet

Sep'17

400,90

411,70

400,90

410,90

398,40

Nov'17

380,30

383,30

378,00

381,30

378,90

Jan'18

390,00

391,00

387,00

389,60

387,20

Mar'18

385,00

385,40

385,00

385,40

384,00

May'18

-

-

-

386,90

385,00

Jul'18

-

-

-

344,50

384,00

Sep'18

-

-

-

-

380,40

Nguồn: Tradingcharts.com