Kỳ hạn

Giá mở cửa

Giá cao

Giá thấp

Giá mới nhất

Giá ngày hôm trước

USD/1000 board feet

Nov'17

-

-

-

425,50*

424,30

Jan'18

-

-

-

410,00*

410,00

Mar'18

-

-

-

397,20*

397,20

May'18

-

-

-

384,50*

384,50

Jul'18

-

-

-

385,00*

385,20

Sep'18

-

-

-

385,00*

385,20

Nov'18

-

-

-

-

383,40

Nguồn: Tradingcharts.com