Kỳ hạn

Giá mở cửa

Giá cao

Giá thấp

Giá mới nhất

Giá ngày hôm trước

USD/1000 board feet

Jul'17

344,30

349,30

340,30

345,10

346,80

Sep'17

341,40

343,90

336,30

340,80

343,00

Nov'17

333,60

334,90

328,10

331,10

332,60

Jan'18

338,50

338,50

335,00

336,50

337,80

Mar'18

-

-

-

343,00

341,90

May'18

-

-

-

348,10

340,80

Jul'18

-

-

-

344,50

337,20

Nguồn: Tradingcharts.com