Kỳ hạn

Giá mở cửa

Giá cao

Giá thấp

Giá mới nhất

Giá ngày hôm trước

USD/1000 board feet

Mar'17

364,50

369,10

364,50

368,00

365,40

May'17

369,10

373,80

369,10

373,80

369,90

Jul'17

375,00

378,30

375,00

377,00

374,20

Sep'17

-

373,90

371,90

373,50

373,50

Nov'17

-

-

-

378,90

371,90

Jan'18

-

-

-

362,00

385,90

Mar'18

-

-

-

-

399,90

Nguồn: Tradingcharts.com