Kỳ hạn

Giá mở cửa

Giá cao

Giá thấp

Giá mới nhất

Giá ngày hôm trước

USD/1000 board feet

Jul'16

321,50

322,60

318,40

319,70

322,10

Sep'16

325,50

327,70

324,20

326,90

326,60

Nov'16

-

-

-

322,90

322,90

Jan'17

-

-

-

322,80

322,80

Mar'17

-

-

-

284,60

322,90

May'17

-

-

-

327,70

344,60

Jul'17

-

366,30

366,30

366,30

-

Nguồn: Tradingcharts.com