Kỳ hạn

Giá mở cửa

Giá cao

Giá thấp

Giá mới nhất

Giá ngày hôm trước

USD/1000 board feet

May'17

379,30

387,50

376,00

387,50

374,80

Jul'17

366,80

374,20

362,70

369,50

364,20

Sep'17

364,20

371,50

361,50

365,50

361,50

Nov'17

358,00

365,70

355,20

361,70

355,70

Jan'18

-

-

-

358,20

358,20

Mar'18

368,00

368,00

368,00

368,00

369,00

May'18

-

-

-

383,00

364,40

Jul'18

-

-

-

-

-

Nguồn: Tradingcharts.com