Kỳ hạn

Giá mở cửa

Giá cao

Giá thấp

Giá mới nhất

Giá ngày hôm trước

USD/1000 board feet

Sep'16

324,50

325,80

322,80

324,30

-

Nov'16

333,00

335,50

332,10

333,70

-

Jan'17

338,60

338,60

335,80

335,80

-

Mar'17

346,40

346,40

340,10

340,30

-

May'17

-

-

-

341,00

-

Jul'17

-

-

-

359,10

-

Sep'17

-

365,00

365,00

365,00

-

Nguồn: Tradingcharts.com