Kỳ hạn

Giá mở cửa

Giá cao

Giá thấp

Giá mới nhất

Giá ngày hôm trước

USD/1000 board feet

Nov'17

426,40

433,50

424,50

432,30

-

Jan'18

410,20

419,70

410,20

417,60

-

Mar'18

399,70

405,80

398,80

404,00

-

May'18

386,40

390,40

386,40

389,00

-

Jul'18

-

-

-

385,00

-

Sep'18

-

-

-

385,00

-

Nov'18

-

-

-

-

-

Nguồn: Tradingcharts.com