Kỳ hạn

Giá mở cửa

Giá cao

Giá thấp

Giá mới nhất

Giá ngày hôm trước

USD/1000 board feet

Jul'16

303,70

306,90

301,00

303,90

304,10

Sep'16

308,40

312,00

304,60

307,70

307,70

Nov'16

310,00

313,30

310,00

310,50

310,40

Jan'17

-

316,20

316,00

316,10

316,00

Mar'17

-

-

-

317,10

316,50

May'17

-

-

-

325,50

324,90

Jul'17

-

-

-

342,90

342,90

Nguồn: Tradingcharts.com