Kỳ hạn

Giá mở cửa

Giá cao

Giá thấp

Giá mới nhất

Giá ngày hôm trước

USD/1000 board feet

Mar'17

368,70

369,70

359,60

361,70

365,70

May'17

375,60

376,10

366,00

367,20

372,70

Jul'17

379,10

379,10

369,90

370,40

378,10

Sep'17

-

373,90

371,90

373,50

377,30

Nov'17

-

-

-

378,90

375,70

Jan'18

-

-

-

362,00

389,70

Mar'18

-

-

-

-

403,70

Nguồn: Tradingcharts.com