Kỳ hạn

Giá mở cửa

Giá cao

Giá thấp

Giá mới nhất

Giá ngày hôm trước

USD/1000 board feet

Jul'17

370,00

373,80

367,10

373,30

373,40

Sep'17

364,40

368,00

364,00

368,00

368,10

Nov'17

357,30

360,00

357,30

360,00

361,60

Jan'18

-

-

-

358,20

359,30

Mar'18

-

368,00

368,00

368,00

368,00

May'18

-

-

-

383,00

364,00

Jul'18

-

-

-

-

360,40

Nguồn: Tradingcharts.com