Kỳ hạn

Giá mở cửa

Giá cao

Giá thấp

Giá mới nhất

Giá ngày hôm trước

USD/1000 board feet

Sep'17

370,00

372,00

366,20

372,00

373,60

Nov'17

355,10

358,90

353,00

358,70

360,30

Jan'18

360,50

363,00

360,50

363,00

363,90

Mar'18

-

-

-

374,70

368,50

May'18

-

-

-

370,00

368,40

Jul'18

-

-

-

344,50

359,40

Sep'18

-

-

-

-

355,80

Nguồn: Tradingcharts.com