Kỳ hạn

Giá mở cửa

Giá cao

Giá thấp

Giá mới nhất

Giá ngày hôm trước

USD/1000 board feet

Jan'17

323,30

324,70

321,70

321,90

315,60

Mar'17

331,10

333,40

330,50

332,00

323,40

May'17

-

339,90

335,40

337,00

330,00

Jul'17

346,00

347,90

343,70

343,70

345,20

Sep'17

-

358,50

358,50

358,50

354,80

Nov'17

-

-

-

380,70

362,00

Jan'18

-

378,70

378,70

378,70

376,00

Nguồn: Tradingcharts.com