Kỳ hạn

Giá mở cửa

Giá cao

Giá thấp

Giá mới nhất

Giá ngày hôm trước

USD/1000 board feet

Jan'18

428,00

434,50

426,00

434,50

430,70

Mar'18

418,10

427,00

417,50

425,40

421,70

May'18

408,40

411,50

408,40

411,50

410,20

Jul'18

-

399,90

396,30

399,90

396,30

Sep'18

-

377,90

377,40

377,90

380,00

Nov'18

-

370,90

370,90

370,90

375,00

Jan'19

-

-

-

-

370,50

Nguồn: Tradingcharts.com