Kỳ hạn

Giá mở cửa

Giá cao

Giá thấp

Giá mới nhất

Giá ngày hôm trước

USD/1000 board feet

Sep'16

325,10

325,10

317,90

318,10

325,70

Nov'16

333,40

333,40

326,50

326,50

333,70

Jan'17

332,40

332,70

332,40

332,70

339,30

Mar'17

-

-

-

339,00

340,30

May'17

-

341,00

341,00

341,00

339,70

Jul'17

-

-

-

348,90

355,70

Sep'17

-

366,40

366,40

366,40

371,70

Nguồn: Tradingcharts.com