Kỳ hạn

Giá mở cửa

Giá cao

Giá thấp

Giá mới nhất

Giá ngày hôm trước

USD/1000 board feet

Sep'17

378,00

381,20

371,20

381,20

377,70

Nov'17

360,60

364,80

357,30

364,80

362,30

Jan'18

369,00

369,00

369,00

369,00

367,50

Mar'18

-

-

-

370,10

370,10

May'18

-

-

-

370,00

370,00

Jul'18

-

-

-

344,50

361,00

Sep'18

-

-

-

-

357,40

Nguồn: Tradingcharts.com