Kỳ hạn

Giá mở cửa

Giá cao

Giá thấp

Giá mới nhất

Giá ngày hôm trước

USD/1000 board feet

May'17

387,90

392,00

384,00

387,00

385,00

Jul'17

393,40

397,00

390,90

393,30

390,60

Sep'17

393,30

394,90

388,60

391,00

389,90

Nov'17

-

-

-

384,50

383,20

Jan'18

-

-

-

390,00

390,10

Mar'18

-

-

-

391,00

399,20

May'18

-

-

-

-

403,80

Nguồn: Tradingcharts.com