Kỳ hạn

Giá mở cửa

Giá cao

Giá thấp

Giá mới nhất

Giá ngày hôm trước

USD/1000 board feet

Jul'17

372,00

377,70

370,50

373,70

371,70

Sep'17

366,80

370,50

364,50

367,60

366,20

Nov'17

360,60

362,30

358,40

360,10

357,30

Jan'18

-

-

-

358,20

357,10

Mar'18

-

368,00

368,00

368,00

366,00

May'18

-

-

-

383,00

364,00

Jul'18

-

-

-

-

360,40

Nguồn: Tradingcharts.com