Kỳ hạn

Giá mở cửa

Giá cao

Giá thấp

Giá mới nhất

Giá ngày hôm trước

USD/1000 board feet

Jul'17

368,70

369,20

364,30

366,70

368,00

Sep'17

358,00

358,00

354,00

355,50

357,60

Nov'17

347,70

347,90

344,00

344,00

347,00

Jan'18

353,80

353,80

352,20

352,20

351,90

Mar'18

-

-

-

343,00

356,00

May'18

-

-

-

348,10

354,90

Jul'18

-

-

-

344,50

351,30

Nguồn: Tradingcharts.com