Kỳ hạn

Giá mở cửa

Giá cao

Giá thấp

Giá mới nhất

Giá ngày hôm trước

USD/1000 board feet

Sep'16

333,90

337,70

323,30

336,20

333,30

Nov'16

337,90

341,80

329,50

340,10

337,00

Jan'17

339,40

342,10

337,90

342,10

338,60

Mar'17

-

-

-

331,40

340,90

May'17

-

-

-

331,90

341,50

Jul'17

-

-

-

348,90

357,50

Sep'17

-

375,10

375,10

375,10

-

Nguồn: Tradingcharts.com