Kỳ hạn

Giá mở cửa

Giá cao

Giá thấp

Giá mới nhất

Giá ngày hôm trước

USD/1000 board feet

Sep'17

382,40

387,30

382,00

387,30

377,30

Nov'17

373,60

378,00

372,40

376,30

368,50

Jan'18

376,70

382,00

376,70

380,70

373,20

Mar'18

380,00

381,00

380,00

381,00

373,00

May'18

-

-

-

348,10

371,90

Jul'18

-

-

-

344,50

368,30

Sep'18

-

-

-

-

364,70

Nguồn: Tradingcharts.com