Kỳ hạn

Giá mở cửa

Giá cao

Giá thấp

Giá mới nhất

Giá ngày hôm trước

USD/1000 board feet

Sep'16

323,80

324,80

321,50

323,00

323,30

Nov'16

333,50

334,70

330,60

332,00

333,50

Jan'17

338,80

338,80

337,50

337,50

338,70

Mar'17

340,10

340,10

340,00

340,00

340,90

May'17

-

-

-

341,00

342,00

Jul'17

-

-

-

359,10

349,70

Sep'17

-

364,90

364,90

364,90

365,70

Nguồn: Tradingcharts.com