Kỳ hạn

Giá mở cửa

Giá cao

Giá thấp

Giá mới nhất

Giá ngày hôm trước

USD/1000 board feet

Sep'17

371,00

374,30

370,00

370,50

370,30

Nov'17

359,30

361,50

357,50

357,90

357,90

Jan'18

363,50

364,90

362,00

362,00

361,40

Mar'18

-

-

-

374,70

366,00

May'18

-

-

-

370,00

365,90

Jul'18

-

-

-

344,50

356,90

Sep'18

-

-

-

-

353,30

Nguồn: Tradingcharts.com