Kỳ hạn

Giá mở cửa

Giá cao

Giá thấp

Giá mới nhất

Giá ngày hôm trước

USD/1000 board feet

Nov'17

425,00

425,70

420,40

423,70

428,50

Jan'18

412,50

413,20

407,40

411,70

416,30

Mar'18

398,00

398,00

395,80

396,50

400,60

May'18

384,00

384,00

381,40

381,40

388,00

Jul'18

-

-

-

385,00

386,50

Sep'18

-

-

-

385,00

387,00

Nov'18

-

-

-

-

385,20

Nguồn: Tradingcharts.com