Kỳ hạn

Giá mở cửa

Giá cao

Giá thấp

Giá mới nhất

Giá ngày hôm trước

USD/1000 board feet

Jan'18

435,00

439,00

429,00

437,20

431,90

Mar'18

428,10

430,20

422,40

430,10

424,80

May'18

415,00

417,00

413,60

417,00

411,50

Jul'18

401,00

401,00

401,00

401,00

397,60

Sep'18

-

-

-

377,90

381,30

Nov'18

-

-

-

370,90

376,30

Jan'19

-

-

-

-

371,80

Nguồn: Tradingcharts.com