Kỳ hạn

Giá mở cửa

Giá cao

Giá thấp

Giá mới nhất

Giá ngày hôm trước

USD/1000 board feet

Sep'17

384,00

388,10

382,50

386,80

380,00

Nov'17

370,00

374,00

369,30

374,00

366,30

Jan'18

377,00

381,50

377,00

381,50

374,00

Mar'18

377,70

382,50

377,70

380,90

375,70

May'18

-

372,50

372,50

372,50

379,90

Jul'18

-

-

-

344,50

378,90

Sep'18

-

-

-

-

375,30

Nguồn: Tradingcharts.com