Kỳ hạn

Giá mở cửa

Giá cao

Giá thấp

Giá mới nhất

Giá ngày hôm trước

USD/1000 board feet

May'17

390,20

390,50

382,20

387,60

386,70

Jul'17

397,50

397,50

390,60

394,00

393,60

Sep'17

395,30

395,30

390,00

392,00

391,00

Nov'17

387,00

389,00

387,00

387,40

385,30

Jan'18

-

-

-

390,00

391,20

Mar'18

-

-

-

391,00

399,10

May'18

-

-

-

-

403,70

Nguồn: Tradingcharts.com