Kỳ hạn

Giá mở cửa

Giá cao

Giá thấp

Giá mới nhất

Giá ngày hôm trước

USD/1000 board feet

Jul'17

374,00

375,20

366,70

366,70

373,70

Sep'17

367,70

369,60

362,40

362,40

367,80

Nov'17

361,30

361,30

353,70

354,00

359,70

Jan'18

357,00

357,00

357,00

357,00

357,40

Mar'18

-

368,00

368,00

368,00

366,30

May'18

-

-

-

383,00

364,30

Jul'18

-

-

-

-

360,70

Nguồn: Tradingcharts.com