Kỳ hạn

Giá mở cửa

Giá cao

Giá thấp

Giá mới nhất

Giá ngày hôm trước

USD/1000 board feet

Jul'17

364,80

366,00

362,00

365,20

365,50

Sep'17

354,00

355,00

351,80

355,00

354,70

Nov'17

343,50

343,50

342,00

342,00

344,10

Jan'18

351,70

351,70

350,10

350,10

352,20

Mar'18

-

-

-

343,00

356,30

May'18

-

-

-

348,10

355,20

Jul'18

-

-

-

344,50

351,60

Nguồn: Tradingcharts.com