Kỳ hạn

Giá mở cửa

Giá cao

Giá thấp

Giá mới nhất

Giá ngày hôm trước

USD/1000 board feet

Sep'16

336,40

338,70

327,50

328,30

-

Nov'16

342,90

343,00

332,70

333,80

-

Jan'17

342,60

342,60

336,40

336,40

-

Mar'17

338,60

338,60

338,60

338,60

-

May'17

-

-

-

331,90

-

Jul'17

-

-

-

348,90

-

Sep'17

-

371,20

371,20

371,20

-

Nguồn: Tradingcharts.com