Kỳ hạn

Giá mở cửa

Giá cao

Giá thấp

Giá mới nhất

Giá ngày hôm trước

USD/1000 board feet

Sep'17

389,60

392,00

382,70

384,30

387,30

Nov'17

377,80

378,80

370,30

370,70

377,30

Jan'18

381,80

382,80

376,00

377,50

380,70

Mar'18

-

381,00

380,00

381,00

381,00

May'18

-

-

-

348,10

379,90

Jul'18

-

-

-

344,50

370,90

Sep'18

-

-

-

-

367,30

Nguồn: Tradingcharts.com